Quyết định về việc ban hành "Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu"

Quyết định số 2636/QĐ-BKHCN ngày 26/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu".